Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

"Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εταιρείες με προσωπικό έως 250 εργαζομένων. Έχουν κρίσιμη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες και εμπόδια. Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αξίζουν περισσότερη βοήθεια για να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό τους για μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη και για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σήμερα το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ), ο οποίος βασίζεται σε δέκα κατευθυντήριες γραμμές (βλέπε υπόμνημα) και με τον οποίο προτείνονται πολιτικές ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη."

Διαβάστε την συνέχεια εδώ...

Stumble Upon Toolbar

Δεν υπάρχουν σχόλια: